Новини змін до законодавства
17.02
15:27
Написати листаВерсія для друку

13 ЛЮТОГО – - 17 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

Закон України від 20.12.2016 № 1787-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції”.

I. Внесено зміни до таких законів України:

1. Розділ III “Перехідні та прикінцеві положення” Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” такого змісту:

“5-1. До проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна Товариству як правонаступнику прав і обов’язків зазначених підприємств встановити мораторій на звернення стягнення на активи Товариства за зобов’язаннями таких підприємств.

5-2. Мораторій на звернення стягнення на активи Товариства, встановлений згідно з пунктом 5-1 цього розділу, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна Товариству, але не пізніше ніж через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції”.

2. У Законі України “Про виконавче провадження” :

1) частину першу статті 34 доповнено пунктом 11 такого змісту:

“11) встановлення мораторію на звернення стягнення на активи боржника за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження”;

2) частину першу статті 35 після слів та цифр “у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6, 8” доповнено цифрами “11”;

3) розділ XIII "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

“10-1. На період дії мораторію, встановленого згідно з пунктом 5-1 розділу III “Перехідні та прикінцеві положення” Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо звернення стягнення на активи публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі, за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження”.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 57 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”

Внесено до актів Кабінету Міністрів України зміни, а саме:

1. Абзац третій підпункту 1 пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 148 “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”:

1) у пункті 4 слова “Державній аудиторській службі” замінено словами “Міністерству фінансів”;

2) доповнено постанову пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Державній аудиторській службі за результатами здійснення державного фінансового контролю щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати Міністерству фінансів інформацію про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, щодо яких у звітному періоді завершено здійснення заходів державного фінансового контролю.”;

3) у Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 6 викладено в такій редакції:

“6. Внутрішній аудит проводиться згідно з планами, що формуються підрозділом, затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті.

Копія затвердженого плану (змін до нього) надсилається до Мінфіну.”;

підпункт 5 пункту 10 викладено в такій редакції:

“5) здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.”;

у пункті 14 слова “Держаудитслужбу для дослідження нею зазначених обставин та” замінено словами “Мінфін для”;

підпункт 5 пункту 15 викладено в такій редакції:

“5) розгляд рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, наданих Мінфіном, а також здійснення відповідних заходів за результатами їх розгляду.”;

у пунктах 16 і 17 слово “Держаудитслужба” в усіх відмінках замінено словом “Мінфін” у відповідному відмінку;

пункт 18 викладено в такій редакції:

“18. Мінфін проводить оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи не частіше ніж один раз на рік у порядку, встановленому Мінфіном. Зазначена оцінка проводиться у формі дослідження.

Предметом оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту є планування, організація та проведення такого аудиту, моніторинг врахування рекомендацій за результатами його проведення, дотримання посадовими особами підрозділів вимог стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань.

Мінфін надає керівникові центрального органу виконавчої влади за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту рекомендації щодо її удосконалення.”.

3. У пунктах 192, 194 і 195 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 слово “Держаудитслужба” виключено.

4. Абзац шостий підпункту 3 та підпункт 13 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 виключено.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 75 “Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”

1. Внесено до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 зміни, а саме:

1. Пункт 2 доповнено абзацом такого змісту:

“Для вчинення правочинів, надання адміністративних та інших послуг в електронній формі, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами установи використовують виключно захищені носії з урахуванням вимог, передбачених абзацом першим цього пункту.”.

2. Пункт 3 виключено.

3. Пункт 4 виключено.

4. Пункт 5 викладено в такій редакції:

“5. Установа отримує на договірних засадах послуги електронного цифрового підпису від акредитованих центрів сертифікації ключів. Один і той самий відкритий ключ підписувача повинен бути засвідчений лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів.”.

5. У пункті 9:

1) у першому реченні абзацу першого слова “наказом керівника цієї установи” замінено словами “рішенням цієї установи (її керівника)”;

2) в абзаці шостому слова “, що використовуються в установі” замінено словами “та носіїв, на яких зберігаються особисті ключі підписувачів”;

3) доповнено пункт абзацами такого змісту:

“Для подання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для отримання послуг електронного цифрового підпису, установа може використовувати систему електронної взаємодії органів виконавчої влади у разі:

використання такої системи акредитованим центром сертифікації ключів;

дотримання вимог щодо захисту інформації в такій системі установою та акредитованим центром сертифікації ключів.”.

6. Пункти 12 і 13 викладено в такій редакції:

“12. У посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково зазначаються ідентифікаційні дані установи (повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ, за якими здійснено її державну реєстрацію).

13. У разі коли згідно із законодавством необхідно засвідчити печаткою справжність підпису на документах та відповідність копій документів оригіналам, а також для забезпечення цілісності електронних даних та ідентифікації установи як підписувача під час надання адміністративних та інших послуг в електронній формі, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами установа застосовує спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (далі - електронна печатка).

У посиленому сертифікаті відкритого ключа, що використовується установою для електронної печатки, додатково зазначаються спеціальне призначення електронного цифрового підпису та сфера його застосування.”.

7. Абзац перший пункту 14 викладено в такій редакції:

“14. Перелік працівників установи, яким надається право накладення електронної печатки на електронних документах, визначається рішенням установи (її керівника).”.

8. Друге речення абзацу першого пункту 15 виключено.

9. Пункти 16-18 викладено в такій редакції:

“16. Підставами для блокування та/або скасування посиленого сертифіката відкритого ключа підписувача є:

звільнення;

відсторонення від виконання повноважень;

смерть;

набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності;

подання заяви про блокування та/або скасування сертифіката у зв’язку з підтвердженням факту компрометації особистого ключа;

зміна даних, внесених до посиленого сертифіката відкритого ключа.

17. Підписувач для виконання своїх посадових обов’язків не може використовувати одночасно кілька чинних посилених сертифікатів одного відкритого ключа.

18. Підписувач і працівник установи, якому надано право накладення електронної печатки на електронних документах, несуть відповідальність за зберігання особистих ключів, паролів та кодів доступу до них.”.

2. Установити, що посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані до набрання чинності цією постановою, використовуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності до закінчення строку їх чинності.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість місяців з дня її опублікування.
Розпорядження Кабінету Міністрів України 08.02.2017 № № 74-р “Про призначення Князєва С.М. Головою Національної поліції України”
Призначено Князєва Сергія Миколайовича Головою Національної поліції України.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: